Polityka prywatności
§1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny. Nie jest ona źródłem obowiązków Twoich lub Sklepu Internetowego. Zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Nas, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Zawiera także informacje o zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych jest Tomasz Kaszubowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRATEN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, – sklep internetowy Happy Doggy dostępny pod adresem internetowym www.happydoggy.pl z siedzibą w Katowicach 40-751 przy ul. Heweliusza 35, NIP: 6342547414, REGON: 240608610, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 605-465-495.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

1.4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Klient/ Usługobiorca” zastąpione zostały określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. zawieranie umów z Nami - Jeśli Ty nie podasz niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej danych osobowych, które są określone na stronie sklepu oraz w jego regulaminie, to uniemożliwi to zawarcie takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli Ty chcesz zawrzeć daną umowę z Nami, to Ty jesteś zobowiązany do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu oraz w regulaminie;
 2. Nasze obowiązki ustawowe - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Nas obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Nam wykonanie tych obowiązków.

My dokładamy szczególnej staranności, aby chronić Twoje interesy, a w szczególności My jesteśmy odpowiedzialni i zapewniamy, że dane, które zbieramy są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§2. Podstawy Przetwarzania Danych

2.1. My jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jeśli Ty wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Ty jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas; lub
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Ty jesteś dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Nas wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Nas.

§3. Cel, Podstawa, Okres i Zakres Przetwarzania Danych w Sklepie Internetowym

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez nas wynika z działań podejmowanych przez Ciebie w sklepie. Przykładowo jeżeli zdecydujesz się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierzesz odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na Nasze zlecenie.

3.2. My możemy przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w następujących okresach i w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy Zakres maksymalny: Twoje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Jeśli Ty nie jesteś konsumentem, My możemy przetwarzać dodatkowo nazwę Twojej firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Ciebie, z tytułu prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). My nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego, jeśli Ty wyrazisz skuteczny sprzeciw. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Nam przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Twoje Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) /td>
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie My możemy podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec Nas Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku Ciebie, z tytułu prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Twoje imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). Jeśli nie jesteś konsumentem, My może przetwarzać dodatkowo nazwę Twojej firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§4. Odbiorcy w sklepie internetowym

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Nas z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Nas nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – My przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Ty korzystasz z odbioru osobistego, to Twoje dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Nami.

4.3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku, gdy Ty korzystasz w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, My udostępniamy zebrane Twoje dane osobowe wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na Nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku, gdy Ty korzystasz w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, My udostępniamy zebrane Twoje dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na Nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
 3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku, gdy Ty zgodziłeś się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, My udostępniamy zebrane Twoje dane osobowe wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na Nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
 4. dostawcy usług zaopatrujący Nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Nam prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania Nam pomocy technicznej) - My udostępniamy zebrane Twoje dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na Nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - My udostępniamy zebrane Twoje dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na Nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

§5. Profilowanie w sklepie internetowym

5.1. RODO nakłada na Nas obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze podajemy w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. My możemy korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Nas nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie Ci rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać Twoim zainteresowaniom lub preferencjom lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania, to Ty podejmujesz swobodnie decyzję, czy będziesz chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez nas Twoich danych osobowych, aby móc Ci następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4. Ty masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Ciebie.

§6. Twoje prawa

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - Ty, masz prawo żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Ty masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO).

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4. Prawo do sprzeciwu – Ty masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nam w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Ty masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na Nasz adres wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

§7. Pliki cookies, Dane Eksploatacyjne i Analityka

7.1. Witryna www.happydoggy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7.2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Famatech w celu optymalizacji działań.

7.3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7.4. Korzystamy z cookies, aby:

 • identyfikować Cię, jako zalogowanego w Sklepie Internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany;
 • zapamiętywać Produkty dodane do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywać dane z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywać zawartości strony Sklepu Internetowego do Twoich indywidualnych preferencji (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzić anonimowe statystyki przedstawiające sposób korzystania ze Sklepu Internetowego;
 • uruchomić remarketing, to jest badanie cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

7.5. Ty w każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, adres i inne zbierane są jedynie w miejscach, w których Ty wypełniając formularz wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. My powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

7.6. My możemy również korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Nam analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. My korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez Ciebie udostępniania Google Analytics informacji o Twojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§8. Postanowienia Końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich polityką prywatności.